Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2016

Sráideanna Naofa Átha Cliath

Dátaí
29 go 31 Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.
Téama
Sráideanna Naofa Átha Cliath.
Stiúrthóir
An Dochtúir Deirdre Nic Mhathúna, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.

Scoláireachtaí

Tá Scoláireachtaí ar fáil le freastal ar an Scoil seo. Mic léinn atá i mbun staidéir go lánaimseartha ar an nGaeilge atá i dteideal cur isteach orthu.

Ticéid

ticéid ar fáil roimh ré ar líne ag Evanbrite.

Forbhreithniú ar an Scoil

Clár na Scoile

Ar fáil le híoschóipeáil i riocht PDF leis.

Dé hAoine 29 Eanáir 2016

6.00in: Clárú.

7.00in: Fáiltiú.

8.00in: Oscailt na Scoile.

 • Críona Ní Dhálaigh, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath
 • ‘Ó cheiliúradh go critic: nualitríocht na Gaeilge agus an tÉirí Amach’ leis An Ollamh Máirín Nic Eoin.
 • ‘Casadh taoide: cúis agus coimhlint na Gaeilge i 1916’ leis An Dr Regina Uí Chollatáin.

10.00in: Club Merriman, in Óstán an Skylon.

Dé Sathairn 30 Eanáir 2016

10.00rn: Siompóisiam.

 • ‘Súil eile ghlúin na réabhlóide: an Ghaeilge agus an ghluaiseacht nua-ealaíne Éireannaí’ leis An Dr Róisín Ní Ghairbhí.
 • ‘Eoin Mac Néill, F.X. Martin agus Éirí Amach na Cásca’ leis An Dr Mary N. Harris.
 • ‘Tionchar Éirí Amach na Cásca thar lear’ leis An Ollamh Michael Cronin.

11.30rn: Seoladh leabhar le LeabhairCOMHAR

 • Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin, Regina Uí Chollatáin (Eagarthóirí)
 • Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain Iml. I II.
 • Cainteoir: An tOllamh Alan Titley.

1.15in: Turas bus.

 • Le Brian Ó Dálaigh an Dr Séamus Ó Maitiú.

8.00in: ‘Caithréim’: Ceol agus amhráin ó dhrámaí an Phiarsaigh.

 • Léirithe ag an Dr Síle Denvir.

10.00in: Club Merriman, in Óstán an Skylon.

Dé Domhnaigh 31 Eanáir 2016

11.00rn: Litríocht na hAthbheochana.

 • Doireann Ní Bhriain, Darach Mac Con Iomaire an Dr Máire Bhreathnach.

Sɼáideanna Naoṁṫa Áṫ Cliaṫ

Guiḋim beannaċt Ṁic Dé aɼ na Gaeḋlaiḃ a ẛiuḃlaſ
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Ṫaɼ gaċ talaṁ i nÉiɼinn an ċɼaoḃ do ṫiuḃɼainn
Do ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Maɼ aɼ ṁinic coiſcéimeanna naoṁ aguſ ſuaḋ,
Aguſ gile na mbéiṫe aguſ laoċɼa gan ġɼuaim,
Tiocfaiḋ ſpiɼid na héigſe im ċléiḃ go buan
Ó ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

Óiɼ do ċonnaiceaḃaiɼ Bɼian, an tɼiaṫ úd do ẛaoɼ ſiḃ,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Aguſ Loɼcán na dtɼiall dáɼ ċiaċ ḃuɼ ndaoɼ-ḃɼoid,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Tomáſ an tSíoda do ſcaoil an lann,
Aguſ Seán an Díomaiſ do claoiḋeaḋ le feall–
Bíonn ſtáiɼ na n-aoiſeann ag líonaḋ im ṁeaḃaiɼ
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

Náɼ lean Wolfe Tone an ɼód ſo i ngéiḃeann
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
‘S an Geaɼaltaċ óg gan fóiɼ dá ċéaſaḋ
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Aguſ Emmet ſa ċáɼɼ aɼ lá ſan an ſceoin
‘S a leicne bána gan ſcáṫ ná deoɼ
Ag feiṫeaṁ le báſ iſ mion-ġáiɼe aɼ a ḃeol,
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

An cuiṁin liḃ feiġil iſ aiſéiɼġe na Cáſca,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Iſ na ſoillſe a haḋnaḋ ‘ſ a leiġiſ ḃuɼ náiɼe,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ?
Níoɼḃ ḟada a ɼé ‘ſ a ſcéiṁ fóiɼíoɼ!
B’é an falla géaɼ ‘ſ an pléaɼ an díol,
Aguſ flaṫa na Féinne ſan aol ‘na luiġe,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

Do ċonnaiceaḃaiɼ óglaiġ ġleoite na ſaoiɼſe,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Aguſ boɼɼaḋ na hóige ‘ſ an ṁóɼtaiſ ſa ċɼoiḋe aca
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Ag caiṫeaṁ a bpléaſcán i n-éadan Gall,
Aċ ag bɼeacaḋ lae ḃí an téad go teann,
Aguſ leabaiḋ an ṁéiɼliġ ɼéiḋ i bpoll,
A ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

Tá ceo na Saṁna go tɼom ag clúdaċ
Sɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ,
Aguſ seoltaɼ an ċlann ó ḋoṁain an ċiúiniſ
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ;
I nguaiɼneán gaoiṫe bíonn caoine aguſ gáiɼ
Tɼé ḃuaiɼt na mílte gan faoiſeaṁ go bɼáṫaċ
Nó go mbuaiḋfiḋ an Ríoġan dáɼ híoḋbɼaḋ a mbáſ
Aɼ ẛɼáideanna naoṁṫa Áṫ Cliaṫ.

An tAṫaiɼ Pádɼaig De Bɼún.
(Saṁain, 1923).

Foinſe: Filiḋeaċt na nGaeḋeal, Pádɼaig Ó Canainn, eag.
(Baile Áṫa Cliaṫ, An Pɼeſſ Náiſiúnta: [1940?]), 281–282.